Om Lärarstudenters barnrättskompetens


Vi på Barnrättsakademin blev nyfikna på uppsatsen och frågade en av författarna, Niklas Malmberg, hur han blev intresserad av barnets rättigheter. Medförfattaren heter Johan Hermansson och uppsatsen är skriven inom lärarprogrammet på Örebro universitet.

Varför valde ni att skriva en uppsats som tar sin utgångspunkt i barnkonventionen?

– Det kom av en händelse till vår kännedom att det finns ett regeringsbeslut om att implementera Barnkonventionen i högre utbildning och då särskilt i utbildningar som leder till arbete med barn. Vi ansåg att vår utbildning torde vara just en sådan som åsyftades och ställde oss frågan: Hur mycket kan vi egentligen om barnkonvention efter två terminer i det ”allmänna utbildingsområdet” på lärarprogrammet?

Vad är det viktigaste ni fått fram i uppsatsen? Något särskilt ni vill lyfta fram?

– Det beror nog på hur man läser uppsatsen och ur vilket perspektiv man väljer att fokusera. Men efter den här frågan skulle vi vilja lyfta fram i alla fall fyra stycken upptäckter vi tycker oss gjort under arbetets gång.

* Det är väldigt svårt att utröna och bestämma, utifrån vilka premisser lärarstudenter agerar i fiktiva fallbeskrivningar där barns rättigheter riskerar att åsidosättas. Dvs. hur stor del utgör utbildningens barnrättsperspektiv när man skall ta ställning i ett dilemma, i paritet till vad man har med sig i ryggsäcken sedan tidigare.

* Lärarstudenters självskattning om deras egen barnrättskompetens stämmer relativt illa överens med hur de agerat i den design vi givit undersökningen. Naturligtvis är undersökningen alldeles för liten för att ens andas generaliseringar, men eftersom du frågar så…får man väl peta lite på de utfall vi fått.

* Lärarstudenters implicita kunskap om Barnkonventionen är god, men de kan oerhört lite om dokumentet och dess artiklar.

* Konvetionstexten och dess intentioner är väl förenliga med den demokratiteori som officellt eftersträvas i vårt land.

Har ni fått lära er mycket om barnets rättigheter på er lärarutbildning?

– Till en början ansåg vi inte det, men efter att ha gjort djuplodande studier av de styrdokument som omger skolan, så är vi av en annan uppfattning. Barnkonventionen som dokument är tämligen dåligt representerad i kurslitteraturen men dess intentioner tycker vi tydligt återges i skolans styrdokument. Tråkigt nog så var vi tvugna att läsa konventionens alla artiklar ett flertal gånger för att inse det. Vi tror det beror just på att dokumentet Barnkonventionen finns i sådan liten omfattning i vår utbildning och måste trängas med så många andra regeringsbeslut (genus,ekologi) och att pedagogiken tar och måste ta stor plats.

Vad ska ni göra nu? Söka lärartjänster, plugga vidare….?

– Min medförfattare har bytt bostadsort och är i full gång med att slå sig in på arbetsmarknaden. Själv har jag lyckats få en anställning på en örebroskola som sträcker sig till terminens slut.