Projekt

Här hittar du projekt av olika slag, det kan vara forskning eller andra typer av projekt. Denna lista över intressanta projekt håller på att byggas upp och vi tar gärna emot förslag på projekt som borde vara med.

Örebro universitet, Pedagogiska institutionen
” Utbildning som medborgerlig rättighet – föräldrarätt eller barns rätt eller …”

Projektet syftar till att analysera den ökade betydelsen av att betrakta utbildning i ett rättighetsperspektiv. Med bakgrund i internationella konventioner är projektets huvudsyfte att fokusera föräldrarättens ökade genomslagskraft i olika avseenden och analysera potentiella motsättningar mellan föräldrars och barns rätt beträffande utbildning. I relation till omstruktureringen av den svenska skolan undersöks föräldrars utökade rättighetsutrymme och specifikt spänningen mellan föräldrars rätt och barns rätt.

Projektet avser att analysera det ökade bruket av rättighetsbegreppet inom utbildning genom att granska internationella konventionstexter och dess betydelse, genom att problematisera barns rätt i förhållande till föräldrarätten och genom att ställa föräldrarätten i relation till olika modeller för relationen mellan föräldrar och skola.

Följande frågor skall besvaras i projektet: På vilka sätt har de internationella texterna beträffande föräldrarätten kommit att användas i den svenska kontexten? Vad innebär de allra senaste årens framlyftande av barns rätt i förhållande till föräldrarätten när det gäller utbildningsfrågor? Vilka är de potentiella motsättningarna mellan föräldrarätten och barns rätt vad gäller skola och utbildning? Vad betyder den ökade föräldrarätten i förhållande till olika modeller för relationen föräldrar och skola? Projektansatsen innebär en kombination av historisk dokumentation och analys, textanalys samt politisk och pedagogisk filosofi.

För mer information kontakta professor Tomas Englund, tomas.englund@pi.oru.se.

Malmö Högskola, Idrottsvetenskap på Lärarutbildningen
”Forskning kring barnidrott”

”Forskning kring barnidrott” innehåller flera delprojekt. Ett av forskningsprojekten ”Barns trygghet till och från idrotten” handlar bland annat om hur barn på ett trafiksäkert sätt kan ta sig till och från idrottsaktiviteter. I ett annat projekt analyseras telefonsamtal till BRIS för att utreda hur barn upplever och påverkas av idrotten.
Professor Bo Carlsson är projektledare för båda projekten som bedrivs vid enheten Idrottsvetenskap på Lärarutbildningen.

Nordisk förening för sjuka barns behov, NOBAB
”Trygga barn och ungdomar inom hälso-och sjukvård”

Med ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden kommer NOBAB att genomföra ett treårigt projekt under 2006 – 2009 om ”Trygga barn och ungdomar inom hälso-och sjukvård”. Syftet är att främja en trygg vårdmiljö för alla barn och ungdomar genom att utveckla samarbete mellan Barnsjukvård och Primärvård. Projektet utgår från Förenta Nationernas konvention om alla barn och ungas rätt att bli bemötta på ett respektfullt sätt utifrån sina egna behov.

Det första projektåret vill NOBAB göra en kartläggning av hur barnkompetensen erfars av den personal som arbetar vid vårdcentraler/familjeläkarenheter i två svenska kommuner, Skellefteå och Västerås.

För mer information kontakta projektledare Maja Söderbäck, barnsjuksköterska och universitetslektor vid Mälardalens Högskola, maja.soderback@mdh.se.

Malmö högskola och BRIS
”Barnets bästa i asylprocessen – från ord till handling ”

Projektets mål är att skapa förutsättningar för förverkligandet av Principen om barnets bästa i den svenska asylprocessen. Detta gör vi genom att tydliggöra Principen om barnets bästa, fånga behoven av riktlinjer/faktiska åtgärder för att implementera denna princip i asylprocessen samt ge förslag på lämpliga steg för att uppfylla behoven och sedan vara en del i genomförandet av dessa förslag. Vår ambition är att bygga på existerande samarbeten mellan olika aktörer.

Målgruppen för projektet är personal i yrkesgrupper som möter barn som söker asyl i Sverige, dvs. personal på Migrationsverket, icke-statliga organisationer, sjukvårdspersonal, skolpersonal, personal i domstolsverket, gode män, advokater/jurister, etc.

Asylprocessen definieras i projektet som tiden från ankomst till Sverige till dess att barnet får uppehållstillstånd alternativt lämnar Sverige. Geografiskt avgränsas projektet till Malmö med omnejd.

Läs projektbeskrivningen (.pdf)
För mer information kontakta projektledare Anna Lundberg, anna.lundberg@mah.se.

Uppsala universitet, juridiska institutionen
”Barn som aktörer”

Forskningsprogrammet Barn som aktörer har varit verksamt sedan år 2001. Forskare från olika universitet och institutioner har varit delaktiga i forskningsprogrammet. Utgångspunkten för arbetet har varit FN:s konvention om barnets rättigheter från år 1989 och den syn på barn som självständiga och agerande individer som många av konventionens artiklar ger uttryck för.

Det övergripande temat för forskningsprogrammet Barn som aktörer har varit att närmare undersöka rättsregler som rör barns deltagande i angelägenheter som rör dem. Av särskilt intresse har varit att granska reglerna rörande den underåriges möjligheter att rättshandla för egen räkning, rätten att få information, att säga nej samt möjligheter att få hjälp och stöd.

Läs mer forskningsprogrammet.

Tyresö kommun och Nacka polismästardistrikt
”Barns och ungas rätt i Tyresö”

Socialnämnden i Tyresö har gett socialtjänsten i uppdrag att inrätta en modell för hur Tyresös barn och ungdomar, som misstänks vara utsatta för allvarliga brott, ska utredas. Arbetet sker i nära samarbete med Nacka polismästardistrikt och andra berörda myndigheter.

Målgruppen för arbetet är barn och unga som misstänks vara utsatta för allvarliga brott, exempelvis misshandel och sexuella övergrepp. Antalet barn och ungdomar som omfattas av målgruppen är drygt 30 varje år och cirka 20 procent av dessa bedöms ha varit utsatta för sexuella brott i nära relationer.

Uppdraget syftar till: att utredningarna ska anpassas till barnet, att kvaliteten på utredningarna ska höjas genom kunskapsutveckling samt, att underlagen och rutinerna för samhället stöd och rättsprocessen ska förbättras. Samtliga parter ska vara tillgängliga på en och samma plats under utredningstiden.

Projektstarten sker den 19 februari 2008 och ansvariga projektledare är Ann Näfver för Tyresö kommun och Lotta Finnsson för Nacka polismästardistrikt. Läs mer

Örebro universitet och Örebro kommun, Barn och utbildning
”De pedagogiska villkoren för barns inflytande och välbefinnande i skolan (VIVA)”

VIVA är ett forskningsprojekt som ställer frågor om unga människors möjligheter till inflytande och delaktighet i de olika lärsituationer som skolan skapar; När och under vilka omständigheter är inflytande möjligt? Vad krävs för att elever ska få komma till tals på sina egna villkor; vem kan och får eleven vara? Hur resonerar och agerar lärarna då de syftar till att öka inflytandet bland eleverna? Vilka effekter har det på elevernas välbefinnande? Vilken betydelse har den mikrovärld av gester som uppstår mellan lärare och elever?

Projktet drivs av Moira von Wright, professor i pedagogik, och Anne-Marie Johansson, doktorand i pedagogik, verksamma vid forskarskolan Demokratins villkor inom inriktningen Demokrati & kommunikation. I projektet ingår en referensgrupp bestående av gymnasieelever, lärare, forskare och kommuntjänstemän. Läs mer

Linköpings universitet, Tema Barn
”Ursprungskultur och uppväxtkultur. Kulturens betydelse för internationellt adopterades hälsa och livskvalitet”
”Förälder godkänd. Normer för familj och föräldraskap i utredning och bedömning av adoptionssökande”

Vid tema Barn bedrivs forskning inom två projekt om adoption. Båda är finansierade av Vetenskapsrådet. Utgångspunkten för det förstnämnda projektet är den rätt till sin kulturella bakgrund som barn tillskrivs i barnkonventionen. I projektet undersöks den betydelse och de innebörder som den kulturella bakgrunden ges i relation till internationellt adopterade – dels i informationsmaterial utgivet under perioden 1970-2000 och dels i fokusgruppsintervjuer med vuxna adopterade. Läs mer

I det andra projektet granskas de s k medgivandeutredningarna av adoptionssökande. Utredningarna motiveras med hänvisning till barnets bästa, men ligger till grund för livsavgörande beslut för såväl barnet som de sökande. För barnet handlar det om rätten till ett gott hem och för de sökande om möjligheten till föräldraskap. I projektet analyseras de dokument som utredningarna resulterar i, samt intervjuer med utredare och adoptionssökande. Läs mer

För mer information kontakta projektledarna Judith Lind (judar@tema.liu.se) respektive Cecilia Lindgren (cecli@tema.liu.se), forskare vid tema Barn, Linköpings universitet.

Lunds universitet, Rättssociologiska enheten
”Barnahus”

Forskare från Rättssociologiska enheten och Socialhögskolan vid Lunds universitet har utvärderat Barnahusens verksamhet under åren 2006 och 2007 på uppdrag av Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Rättsmedicinalverket.

Granskningen omfattar Barnahusen i Umeå, Stockholm, Sundsvall, Linköping, Göteborg och Malmö samt tre jämförelsekommuner. Barnahusen har inrättats för att socialtjänsten, polisen, åklagarmyndigheten och sjukvården ska kunna samverka under ett tak och på så vis barnanpassa utredningar och minska antalet myndighetskontakter för barn som utsatts för brott. En bärande tanke är också att höja kvalitén i utredningarna och på så sätt kunna fria eller fälla fler misstänkta förövare i domstol. Läs mer

Handikappförbunden, BO
”Egen växtkraft”

Egen växtkraft heter ett nytt treårigt projekt om barns delaktighet. Handikappförbunden och Barnombudsmannen vill med projektet öka förutsättningarna för barn med funktionsnedsättningar
upp till 18 år att komma till tals. Alla barn har enligt Barnkonventionen rätt att vara med och påverka beslut som har betydelse för dom. Det gäller till exempel när aktiviteter planeras som barnet behöver för att kunna utveckla och stärka sina förmågor. Det kan exempelvis vara på hjälpmedelscentralen, i förskolan, på barn- och ungdomspsykiatrin eller på habiliteringen.

Arvsfonden finansierar projektet och resultatet kommer att presenteras i en handbok med goda
exempel på hur barns röster kan stärkas. Ett grundmaterial som vänder sig till barn och ungdomar
kommer att produceras på olika medier. Läs mer

Tove Rinnan och Ann-Marie Stenhammar, utredare
tove.rinnan@hso.se
ann-marie.stenhammar@hso.se