Stora svårigheter att tillgodose gömda flyktingbarns rättigheter

Emeli Jonsson har studerat vid Örebro universitet och har intresserat sig för gömda flyktingbarns rättigheter. Det är ett hett ämne så vi kontaktade Emeli för att höra vad hon kommit fram till.


Vad blev resultaten? Hur svarar Sverige upp mot sitt åtagande att erbjuda alla barn rätten till utbildning?Du har skrivit din D-uppsats om de gömda barnens rätt till utbildning, varför blev du intresserad av just det ämnet?

Under i stort sett hela min studietid har mitt juridiska intresse främst vilat på människor i utsatta positioner, och då bland annat på barns och flyktingars rättigheter. I våras läste jag kvällskursen Barns Rätt vid Örebro Universitet, och det var då jag introducerades för problematiken i Sverige med gömda barn och dess rättigheter till skolgång. Att Sverige av FN kritiserats för bristande uppfyllande av en så pass basal rättighet väckte direkt mitt intresse därför bestämde jag mig för att utreda saken vidare.

Resultatet av min utredning är att Sverige framförallt har stora svårigheter med att erbjuda rättigheter till gömda flyktingbarn. Frågan om utbildningsrätt till gömda flyktingbarn omfattar två stridande intressen, dels Sveriges intresse att som stat ha en kontrollerad invandringspolitik, dels en enskild människas intresse av att få sina rättigheter förverkligade.

För tillfället har Sverige inte någon lagstadgad rätt för gömda flyktingbarn att gå i skolan. Något förbud för dem att undervisas finns dock inte. Kommuner får med stöd av bland annat Gymnasieförordningen (1992:394) och Grundskoleförordningen (1994:1194) på eget initiativ erbjuda dessa barn en plats i de lokala skolorna.

Med anledning av den kritik som riktats mot Sverige av FN:s Barnrättskommitté, har betänkandet SOU 2007:34 Skolgång för barn som skall utvisas eller avvisas presenterats. Syftet med utredningen är att skapa en lagstadgad rätt för de gömda barnen i Sverige att erhålla utbildning. Flertalet av de förslag som lämnas i betänkandet är emellertid bristfälliga ur rättighetshänseende, framförallt ifråga om att se barnet som en egen individ med särskilda rättigheter. Utredningen tycks ha besvär med att särskilja mellan personer i den gömda familjen. Barnet hanteras, i strid med bl.a. praxis från Europadomstolen, som ansvarig för beslutet att hålla sig gömd trots att så sällan är fallet.

Du har läst rättsvetenskap, tycker du att du fått tillräcklig kunskap om just barnets rättigheter och barnkonventionen?
Precis som mycket annan juridik är barns rättigheter väldigt omfattande. Till följd av detta anser jag inte att jag fått tillräckliga kunskaper inom området. För att kunna säga sig ha ”tillräckliga kunskaper” inom området anser jag att det krävs flera år av mer inriktade studier eller arbeten.

Vad ska du göra i höst?
Nu i höst skall jag bland annat fortsätta mitt engagemang för barn och flyktingfrågor genom mitt frivilliga arbete i Röda Korset och Röda Korsets Ungdomsförbund.