Avhandlingar

Avhandlingar

”Adolescents’ perspectives – on mental health, being at risk, and promoting initiatives ”
Agneta Tinnfält
Hälsoakademin, Örebro universitet 2008

Keywords: abuse and neglect, adolescent, bioecological model, child public health, children of alcoholics, Convention on the Rights of the Child, school health service, social work, barn i riskzon, barn till alkoholiserade föräldrar, folkhälsa för barn, Konventionen om barnets rättigheter, skolhälsovård, socialt arbete, utvecklingsekologisk modell

Nedladdningsbar på www.oru.se

”Barn i rättens gränsland.: Om barnperspektiv vid prövning om uppehållstillstånd”
Eva Nilsson
Juridiska institutionen, Umeå universitet 2007

Nedladdningsbar på www.umu.se

”Barns deltagande i familjerättsliga processer”
Lotta Dahlstrand
Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2004

Keywords: barn, rättigheter, familjerätt, vårdnad, umgänge, adoption, namn, tals, samtycke, barnkonventionen

Nedladdningsbar på www.uu.se

”Barnpolitik och barnets rättigheter”
Kristina Bartley
Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1998

Sociologiska inst.
Box 720
405 30 Göteborg
”Children’s Participation in Decision-making in Health Care”
Ingrid Runeson
Medicinska fakulteten, Lund University 2002

Keywords: children, parents, health care, need, participation in decision-making, influencing factors
Lunds universitet
Dept of Medical Ethics
Stora Gråbrödersg. 16
222 22 Lund
”Communicating Place: Methods for Understanding Children’s Experience of Place” (länk till skolporten.com)
Sofia Cele
Stockholm Studies in Human Geography 16
Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 2006

Keywords: children, place, interviews, photography, drawings, walks, communication, sensous, qualitative methods, abstract, concrete, creative, interactive, Sweden, England
Akademibokhandeln
Bokus.se

”Delaktighet i skolans vardagsarbete”
Helene Elvstrand
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet 2009

Keywords: participation, influence, ethnography, grounded theory, mosaic approach, children’s rights, child perspective, sociology of childhood

Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tel 013-28 10 00

”Delaktighet under tvång – om ungdomars erfarenheter i barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård”
Karin Engström
Örebro Studies in Education 22
Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 2008

Keywords: participation, involvement, interhuman, encounters, young people, coercive care

Örebro universitets- bibliotek
Fakultetsgatan 1
701 82 Örebro

”Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande
Statligt ansvar – rionalt lärande?”
Elizabeth Englundh
Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen 143
Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 2008

Keywords: Children’s rights, the UN Convention on the Rights of the Child, learing, learning processes, implementation, international law

Nedladdningsbar på www.su.se

”Från koja till plan – om barnperspektiv på utemiljön i planeringssammanhang”
Maria Kylin
Acta Universitatis agriculturae Suecia. Agraria Volume 472
Institutionen för landskapsplanering, Sveriges lantbruksuniversitet 2004

Keywords: plans, landscapearchitecture, landscape planning, space, place, forts, huts, children

Nedladdningsbar på www.slu.se

”Föräldraskap i rättslig belysning”
Anna Singer
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen 2000

Uppsala universitet Universitetsbiblioteket
Box 510
751 20 Uppsala

”Giving voice and space to children in health promotion”
Catrine Kostenius
Luleå University of Technology
Department of Health Science
Division of Health and Rehabilitation 2008

Key words: children, empowerment, health, health promotion, lived experiences, stress, stress coping, well-being.

Nedladdningsbar på www.ltu.se

”Negotiating normality and deviation – father’s violence against mother from children’s perspectives”
Åsa Källström Cater
Örebro Studies in Social Work 5
Institutionen för BSR, Örebro universitet 2004

Keywords: children, children’s perspectives, family relations, violence, family violence, meaning, fatherhood, childhood
Örebro universitet
701 82 Örebro
Tel 019-30 30 00

”Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet: överväganden kring en deliberativ didaktik”
Kent Larsson
Örebro Studies in Education
Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 2007

Keywords: citizenship education, deliberative communication, classroom climate, morality of recognition, reflexive cooperation, student participation, deliberative didactics, Dewey, pragmatism, focus groups
Nedladdningsbar på www.oru.se

”The Child’s Right to Participation – Reality or Rhetoric?”
Rebecca Stern
Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2006
Nedladdningsbar på www.uu.se
”Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva –
Förändring av hörselskade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö”
Elinor Brunnberg
Örebro Studies in Social Work 3
Institutionen för BSR, Örebro universitet 2003

Keywords: hearing-impaired, children, special school, social inclusion, stigma, sign language, self-confidence, identity
Örebro universitet
701 82 Örebro
Tel 019-30 30 00

”Vårdnadstvister: en rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa”
Annika Rejmer
Lunds studies in sociology of law nr. 16
Lunds universitet 2003

Keywords: custodian, sociology of law, custody disputes, the best interests of the child, professional actors, civilrätt, proceedings, custody, civil law

Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00

”We are all the same, but…: Kenyan and Swedish school children’s views on children’s rights”
Nina Thelander
Karlstad University Studies, ISSN 1403-8099; 2009:36
Karlstads universitet 2009

Keywords: Children´s rights, the United Nations Convention on the Rights of the Child, education, participation, non-discrimination, universal, children and childhoods, cultural politics of childhood

Nedladdningsbar på www.kau.se
”Working Children’s experiences and their right to health and well-being”
Birgitta Rubenson
Karolinska University Press 2005

Keywords: working children, childhood images, narratives, child rights, adolescent health, domestic servants, shoe shiners, sex workers, Vietnam
Karolinska Institutet Press
Box 200
171 77 Stockholm

Licentiatuppsatser

”Barns inflytande i förskolan – problem eller möjlighet för de vuxna?”
Elisabeth Arnér
Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 2006 Örebro universitet
Pedagogiska inst.
Tel 019-30 30 00
forsknsekr@pi.oru.se
”I välfärdens skugga – Socialt arbete med barn i Sverige och England”
Elinor Brunnberg
Centrum för forskning om offentlig sektor
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet 2001 Göteborgs universitet Cefos
Tel 031-773 41 42
cefos@cefos.gu.se
”Swedish donor Offspring and their legal right to information””
Jane Stoll
Juridiska institutionen, Uppsala universitet 2008 Uppsala univers.bibliotek
Box 510
751 20 Uppsala
Tel 018-471 39 00
epc@ub.uu.se